قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

‌قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)

‌قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)
كتاب اول - در امور مدني ‌كليات ‌ماده 1 - آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود. ‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...