قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
در تاريخ 5 و 8 فروردين ماه 1308 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است مصوب 1308,01,05 ماده 1 - كسيكه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود. ‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده باشد. ‌اگر …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...