قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی
باب اول - در كليات ماده 1 - امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد. ‌ماده 2 - رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده 3 - رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...