قانون افراز و فروش امالک مشاع

مصوب 1357.8.22
ماده اول
- افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه دردفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد باواحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضارا افراز مینماید.
تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخابالغ تصمیم مورد اعتراض میباشد.
دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصالحی ثبت اسناد و امالک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافتخواهد شد.
ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابالغ اوراق و ترتیب فروش امالک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلیمقررات اجرایی این قانون طبق  آیین نامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
ماده ششم - پروندههای افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگرخواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

 

آیین نامه

قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357
مصوب 1358.02.20
ماده 1 - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی بهآن را به نماینده ثبت ارجاع مینماید.
ماده 2 - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پالک مزبور را مالحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفترامالک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض میباشد یا خیر اعالم نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی میرساند.
ماده 3 - پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمیباشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریتمیدهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملکمورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر میرساند.
ماده 4 - نقشهبردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکیرا نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
ماده 5 - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و
ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آنبا وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعالم مینماید.
ماده 6 - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی )در صورتی که ملک قابل افراز اعالم شود( به کلیهشرکاء ابالغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیمنمایند. طریقه ابالغ مطابق با مقررات ابالغ در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء میباشد.
ماده 7 - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
ماده 8 - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
ماده 9 - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروشآن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام مینماید.
ماده 10 - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی
طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

جستجو کنید ...