قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون افراز و فروش امالک مشاع

قانون افراز و فروش امالک مشاع
مصوب 1357.8.22 ماده اول - افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه دردفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد باواحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضارا افراز مینماید. تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...